AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers

Giá: 31.000 VNĐ

Tên hàng: AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers;

Mã: AD8604ARZ;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: ANALOG

Tên hàng: AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers;  Mã: AD8604ARZ;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: ANALOG

Tên hàng: AD8604ARZ AD8604 SOP14 IC thuật toán Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers;
Mã: AD8604ARZ;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: ANALOG

Tags: , ,