AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423

Giá: 26.500 VNĐ

Tên hàng: AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;

Mã: AM26C31IPW;

Hãng sx: TI;

Kiểu chân: dán TSSOP-16;

Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

Tên hàng: AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;  Mã: AM26C31IPW;  Hãng sx: TI;  Kiểu chân: dán TSSOP-16;  Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

Tên hàng: AM26C31IPW AM26C31IPWG4 26C31I TSSOP16 IC truyền thông Quad Receiver RS-422/RS-423;
Mã: AM26C31IPW;
Hãng sx: TI;
Kiểu chân: dán TSSOP-16;
Hàng tương đương: AM26LS31, AM26LS31C, AM26C31C AM26C31I

Tags: , ,