CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V;

Mã: APM4953;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân nhóm: P MOSFET;

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V;  Mã: APM4953;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Phân nhóm: P MOSFET;Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V;  Mã: APM4953;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Phân nhóm: P MOSFET;

Tên hàng: CEM4953 4953 APM4953SC 4953SC APM4953 SOP8 Dual P MOSFET 4.9A 30V;
Mã: APM4953;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Phân nhóm: P MOSFET;

Tags: ,