AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS

Giá: 23.000 VNĐ

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;

Mã: AQW614EH-SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8; H

ãng sx: NAiS Panasonic;

Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS; Mã: AQW614EH-SOP8; Kiểu chân: dán SOP-8; H ãng sx: NAiS Panasonic; Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tên hàng: AQW614 AQW614EH Photo-MOS RELAYS;
Mã: AQW614EH-SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8; H
ãng sx: NAiS Panasonic;
Dùng cho: vật tư xe nâng, vật tư ô tô, Vật tư biến tần, vật tư servo driver;

Tags: , , ,