Cầu chi 3A/250V 3.6x10mm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: Cầu chi 3A/250V 3.6x10mm

Mã: 3A/250V 3.6x10mm

3A 250V 3.6x10mm