Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm;

Mã: CBB-224J630V15mm

Tên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm;  Mã: CBB-224J630V15mmTên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm;  Mã: CBB-224J630V15mm

Tên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm;
Mã: CBB-224J630V15mm

Tags: