CBB

Tên hàng: CBB 2000V 222J 2KV0.0022UF 2200PF 2000V 2.2nf

CBB 2000V 222J 2KV0.0022UF 2200PF 2000V 2.2nf

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CBB 2000V 222J 2KV0.0022UF 2200PF 2000V 2.2nf

Tên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm; Mã: CBB-224J630V15mmTên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm; Mã: CBB-224J630V15mm

Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 630V224J 0.22uF630V 15mm;

Mã: CBB-224J630V15mm

Tụ CBB 105J630V 1uF 630V 20mm

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 105J630V 1uF 630V 20mm;

Mã: CBB-105J630V20mm

Tên hàng: Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm; Mã: CBB-153J100V5mm

Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 153J100V 0.015uF 100V 5mm;

Mã: CBB-153J100V5mm

Tên hàng: Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm; Mã: CBB-223J100V5mm

Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 223J100V 0.022uF 100V 5mm;

Mã: CBB-223J100V5mm

Tên hàng: Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm; Mã: CBB-104J100V

Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 104J 100V 0.1uF 100V 5mm;

Mã: CBB-104J100V

Tên hàng: Tụ CBB 103J 100V 0.01uF 100V 5mm; Mã: CBB-103J100V

Tụ CBB 103J 100V 0.01uF 100V 5mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 103J 100V 0.01uF 100V 5mm;

Mã: CBB-103J100V

Tụ CBB 472J 100V 4.7nF 100V 5mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 472J 100V 4.7nF 100V 5mm;

Mã: CBB-472J100V

Tên hàng: Tụ CBB 471J 100V 470PF 100V 5mm; Mã: CBB-471J100V

Tụ CBB 471J 100V 470PF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 471J 100V 470PF 100V 5mm;

Mã: CBB-471J100V

Tên hàng: Tụ CBB 473J 100V 0.047uF 100V 5mm; Mã: CBB-473J100V

Tụ CBB 473J 100V 0.047uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 473J 100V 0.047uF 100V 5mm;

Mã: CBB-473J100V

Tên hàng: Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm; Mã: CBB-224J100VTên hàng: Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm; Mã: CBB-224J100V

Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB 224J 100V 0.22uF 100V 5mm;

Mã: CBB-224J100V

LÊN ĐẦU TRANG