CD4013BE DIP14 IC số; Mã: CD4013BE

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: CD4013BE DIP14 IC số; Mã: CD4013BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: CD4013 DIP14, HEF4013, BEF4013

Tên hàng: CD4013BE DIP14 IC số; Mã: CD4013BE;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Hãng sx: TI;  Hàng tương đương: CD4013 DIP14, HEF4013, BEF4013

Tên hàng: CD4013BE DIP14 IC số; Mã: CD4013BE;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Hãng sx: TI;
Hàng tương đương: CD4013 DIP14, HEF4013, BEF4013

Tags: ,