CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator;

Mã: CD4047BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator;  Mã: CD4047BE;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator;
Mã: CD4047BE;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC số;

Tags: , , ,