CD4047BE

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator; Mã: CD4047BE; Kiểu chân: cắm DIP-14; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC số;

CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator; Mã: CD4047BE; Kiểu chân: cắm DIP-14; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator; Mã: CD4047BE; Kiểu chân: cắm DIP-14; Thương hiệu: TI; Phân nhóm: IC số;

CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: CD4047BE CD4047 DIP14 IC số Low Power Monostable/Astable Multivibrator;

Mã: CD4047BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC số;

LÊN ĐẦU TRANG