DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-10P_R;

Hàng tương đương: IDE 10

Tên hàng:DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-10P_R;  Hàng tương đương: IDE 10

Tên hàng:DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-10P_R;
Hàng tương đương: IDE 10

Tags: , ,