DC3-10P_R;

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-10P_R; Hàng tương đương: IDE 10; Mã kho: DC3-10P_R_GOO

DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-10P_R;

Hàng tương đương: IDE 10;

Mã kho: DC3-10P_R_GOO

Tên hàng:DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-10P_R; Hàng tương đương: IDE 10

DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-10P_R;

Hàng tương đương: IDE 10

LÊN ĐẦU TRANG