DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-18P_S;

Hàng tương đương: IDE 18

Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-18P_S;  Hàng tương đương: IDE 18Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-18P_S;  Hàng tương đương: IDE 18

Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-18P_S;
Hàng tương đương: IDE 18

Tags: , ,