Box header

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-10P_R; Hàng tương đương: IDE 10; Mã kho: DC3-10P_R_GOO

DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-10P_R;

Hàng tương đương: IDE 10;

Mã kho: DC3-10P_R_GOO

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-10P_S; Hàng tương đương: IDE 10

DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-10P_S;

Hàng tương đương: IDE 10

Tên hàng: DC3-50P IDE50P Bưox header 50x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-50P_S; Hàng tương đương: IDE 50

DC3-50P IDE50P Box header 50x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-50P IDE50P Box header 50x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-50P_S;

Hàng tương đương: IDE 50

Tên hàng: DC3-40P IDE30P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-40P_S; Hàng tương đương: IDE 40

DC3-40P IDE30P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-40P IDE30P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-40P_S;

Hàng tương đương: IDE 40

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-30P_S; Hàng tương đương: IDE 230

DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-30P_S;

Hàng tương đương: IDE 230

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-26P_S; Hàng tương đương: IDE 26

DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-26P IDE26P Box header 13x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-26P_S;

Hàng tương đương: IDE 26

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-24P_S; Hàng tương đương: IDE 24

DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-24P IDE24P Box header 12x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-24P_S;

Hàng tương đương: IDE 24

Tên hàng; DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-20P_S; Hàng tương đương: IDE 20

DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng; DC3-20P IDE20P Box header 10x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-20P_S;

Hàng tương đương: IDE 20

Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-18P_S; Hàng tương đương: IDE 18Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-18P_S; Hàng tương đương: IDE 18

DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-18P IDE18P Box header 9x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-18P_S;

Hàng tương đương: IDE 18

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-16P_S; Hàng tương đương: IDE 16

DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-16P_S;

Hàng tương đương: IDE 16

Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-14P_S; Hàng tương đương: IDE 14Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-14P_S; Hàng tương đương: IDE 14

DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-14P IDE14P Box header 7x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-14P_S;

Hàng tương đương: IDE 14

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-10P_S; Hàng tương đương: IDE 10

DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 20x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-10P_S;

Hàng tương đương: IDE 10

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-8P_S; Hàng tương đương: IDE 8

DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-8P_S;

Hàng tương đương: IDE 8

Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-40P_R; Hàng tương đương: IDE 40Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-40P_R; Hàng tương đương: IDE 40

DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-40P IDE40P Box header 20x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-40P_R;

Hàng tương đương: IDE 40

LÊN ĐẦU TRANG