DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-8P_R;

Hàng tương đương: IDE 8

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-8P_R;  Hàng tương đương: IDE 8

Tên hàng: DC3-8P IDE8P Box header 4x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-8P_R;
Hàng tương đương: IDE 8

Tags: , ,