Đế IC 14 chân dẹt

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 14 chân dẹt;

Mã: DIP14S

Tên hàng: Đế IC 14 chân dẹt;  Mã: DIP14S

Tên hàng: Đế IC 14 chân dẹt;
Mã: DIP14S

Tags: ,