Đế IC 14 chân dẹt

Tên hàng: Đế IC 14 chân dẹt; Mã: DIP14S

Đế IC 14 chân dẹt

Giá: 1.500 VNĐ

Đế IC 14 chân dẹt; Mã: DIP14S

LÊN ĐẦU TRANG