Đế IC 20 chân dẹt

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 20 chân dẹt;

Mã: DIP20S

Tên hàng: Đế IC 20 chân dẹt;  Mã: DIP20S

Tên hàng: Đế IC 20 chân dẹt;
Mã: DIP20S

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG