Đế IC 24 chân dẹt loại rộng

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 24 chân dẹt loại rộng;

Mã: DIP24SL

Tên hàng: Đế IC 24 chân dẹt loại rộng;  Mã: DIP24SL

Tên hàng: Đế IC 24 chân dẹt loại rộng;
Mã: DIP24SL

Tags: ,