Điện trở gói đủ loại thường dùng 0.1R đến 820K 2W sai số 5%, Điện trở công suất gói 250 con, 25 loại thường dùng, mỗi loại 10 con: 0.1R 2W, 0.22R 2W, 0.27R 2W, 0.33R 2W, 0.68R 2W, 1R 2W, 2.2R 2W, 10R 2W, 20R 2W, 22R 2W, 100R 2W, 200R 2W, 1K 2W, 10K 2W, 100K 2W, 120K 2W, 200K 2W, 220K 2W, 240K 2W, 270K 2W, 300K 2W, 330K 2W, 470K 2W, 510K 2W, 820K 2W

Giá: 104.500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở gói đủ loại thường dùng 0.1R đến 820K 2W sai số 5%, Điện trở công suất gói 250 con, 25 loại thường dùng, mỗi loại 10 con: 0.1R 2W, 0.22R 2W, 0.27R 2W, 0.33R 2W, 0.68R 2W, 1R 2W, 2.2R 2W, 10R 2W, 20R 2W, 22R 2W, 100R 2W, 200R 2W, 1K 2W, 10K 2W, 100K 2W, 120K 2W, 200K 2W, 220K 2W, 240K 2W, 270K 2W, 300K 2W, 330K 2W, 470K 2W, 510K 2W, 820K 2W

Tên hàng: Điện trở gói đủ loại thường dùng 0.1R đến 820K 2W sai số 5%, Điện trở công suất gói 250 con, 25 loại thường dùng, mỗi loại 10 con: 0.1R 2W, 0.22R 2W, 0.27R 2W, 0.33R 2W, 0.68R 2W, 1R 2W, 2.2R 2W, 10R 2W, 20R 2W, 22R 2W, 100R 2W, 200R 2W, 1K 2W, 10K 2W, 100K 2W, 120K 2W, 200K 2W, 220K 2W, 240K 2W, 270K 2W, 300K 2W, 330K 2W, 470K 2W, 510K 2W, 820K 2W

Tên hàng: Điện trở gói đủ loại thường dùng 0.1R đến 820K 2W sai số 5%, Điện trở công suất gói 250 con, 25 loại thường dùng, mỗi loại 10 con: 0.1R 2W, 0.22R 2W, 0.27R 2W, 0.33R 2W, 0.68R 2W, 1R 2W, 2.2R 2W, 10R 2W, 20R 2W, 22R 2W, 100R 2W, 200R 2W, 1K 2W, 10K 2W, 100K 2W, 120K 2W, 200K 2W, 220K 2W, 240K 2W, 270K 2W, 300K 2W, 330K 2W, 470K 2W, 510K 2W, 820K 2W

Tags: