Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;

Mã: DIP28S (có 17 đế trong 1 ống)

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;  Mã: DIP28S (có 17 đế trong 1 ống)

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt, loại hẹp;
Mã: DIP28S (có 17 đế trong 1 ống)

Tags: