Đế IC 28 chân dẹt loại rộng

Giá: 3.000 VNĐ
Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt loại rộng;  Mã: DIP28SL

Tên hàng: Đế IC 28 chân dẹt loại rộng;
Mã: DIP28SL

Tags: ,