Đế IC 40 chân dẹt

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt;

Mã: DIP40S

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt;  Mã: DIP40S

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt;
Mã: DIP40S

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG