DIP40S

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt; Mã: DIP40S

Đế IC 40 chân dẹt

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 40 chân dẹt;

Mã: DIP40S

LÊN ĐẦU TRANG