DS1302 DS1302Z IC chức năng Real Time Clock

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Trickle-Charge Timekeeping ChipDS1302 DS1302Z IC chức năng Real Time Clock;

kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: Maxim

Tên hàng: Trickle-Charge Timekeeping ChipDS1302 DS1302Z IC chức năng Real Time Clock;  kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: Maxim

Tên hàng: Trickle-Charge Timekeeping ChipDS1302 DS1302Z IC chức năng Real Time Clock;
kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: Maxim

 

Tags: