DSEP29-12A Diode 30A 1200V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: DSEP29-12A Diode 30A 1200V;

Kiểu chân: cắm TO220;

Hàng tương đương: DSI30-16A

Tên hàng: DSEP29-12A Diode 30A 1200V;  Kiểu chân: cắm TO220;  Hàng tương đương: DSI30-16A

Tên hàng: DSEP29-12A Diode 30A 1200V;
Kiểu chân: cắm TO220;
Hàng tương đương: DSI30-16A

Tags: , ,