HEF4053 SOP16 IC số

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: HEF4053 SOP16 IC số;

Mã: HEF4053;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tên hàng: HEF4053 SOP16 IC số;  Mã: HEF4053;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: ST;  Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tên hàng: HEF4053 SOP16 IC số;
Mã: HEF4053;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tags: , ,