HT7550-1 HT7550A-1 HT7550 SOT89 IC nguồn

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: HT7550-1 HT7550A-1 HT7550 SOT89 IC nguồn;

Mã: HT7550;

Kiểu chân: dán SOT-89;

Phân nhóm: IC nguồn;

Tên hàng: HT7550-1 HT7550A-1 HT7550 SOT89 IC nguồn;  Mã: HT7550;  Kiểu chân: dán SOT-89;  Phân nhóm: IC nguồn;

Tên hàng: HT7550-1 HT7550A-1 HT7550 SOT89 IC nguồn;
Mã: HT7550;
Kiểu chân: dán SOT-89;
Phân nhóm: IC nguồn;

Tags: