IC Driver cầu H FAN73832

Giá: 27.000 VND

Tên: FAN73832 IC Driver cầu H
Model: FAN73832
Hàng tham khảo: 73832
Kiểu chân: SOP-8
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: IC 73832, FAN73832, IC Driver cầu H, Half-Bridge Gate-Drive IC

IC Driver cầu H FAN73832

IC Driver cầu H FAN73832

Tags: