IR2110S Half-Bridge Driver

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver;

Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver;  Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver;
Kiểu chân: dán SOP-16

Tags: ,