IR2110S Half-Bridge Driver

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver;

Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver; Kiểu chân: dán SOP-16

Tên hàng: IR2110S Half-Bridge Driver;
Kiểu chân: dán SOP-16

Tags: , ,