IR2113 IC Driver

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: IR2113 IC Driver;

Mã: IR2113_DIP-14;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: IR

Tên hàng: IR2113 IC Driver;  Mã: IR2113_DIP-14;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Hãng sx: IR

Tên hàng: IR2113 IC Driver;
Mã: IR2113_DIP-14;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Hãng sx: IR

Tags: , , ,