IR2113_DIP-14;

Tên hàng: IR2113 IC Driver; Mã: IR2113_DIP-14; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hãng sx: IR; Phân nhóm: IC DRIVER

IR2113 IC Driver

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: IR2113 IC Driver;

Mã: IR2113_DIP-14;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: IR;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: IR2113 IC Driver; Mã: IR2113_DIP-14; Kiểu chân: cắm DIP-14; Hãng sx: IR

IR2113 IC Driver

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: IR2113 IC Driver;

Mã: IR2113_DIP-14;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: IR

LÊN ĐẦU TRANG