LTV357B LTV-357T-B LBN357TXB SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: LTV357B LTV-357T-B LBN357TXB SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: LBN357TXB;

Kiểu chân: dán SOP-4

Tên hàng: LTV357B LTV-357T-B LBN357TXB SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;  Mã: LBN357TXB;  Kiểu chân: dán SOP-4

Tên hàng: LTV357B LTV-357T-B LBN357TXB SOP4 Photo-Transistor opto photocoupler;
Mã: LBN357TXB;
Kiểu chân: dán SOP-4

Tags: , ,