LED xanh biển phi 5mm đơn indoor

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor;

Mã: LDP5B-3V;

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor;  Mã: LDP5B-3V;Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor;  Mã: LDP5B-3V;

Tên hàng; LED xanh biển phi 5mm đơn indoor;
Mã: LDP5B-3V;

Tags: ,