LM317K TO-3 IC Ổn áp nguồn

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: LM317K TO-3 IC Ổn áp nguồn

Kiểu chân: TO-3

Mã hàng: LM317K

Tên hàng: LM317K TO-3 IC Ổn áp nguồn Kiểu chân: TO-3 Mã hàng: LM317K

Tên hàng: LM317K TO-3 IC Ổn áp nguồn
Kiểu chân: TO-3
Mã hàng: LM317K

Tags: