LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: TI;

Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Tên hàng: LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Hãng sx: TI;  Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Tên hàng: LM339N AZ339 HA17339A IC thuật toán;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Hãng sx: TI;
Dùng cho: Vật tư bếp từ;

Tags: , , ,