LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;

Mã: LM393P_SOP8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: LM393DR;

Tên hàng: LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;  Mã: LM393P_SOP8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Hãng sx: TI;  Hàng tương đương: LM393DR;

Tên hàng: LM393P LM393N LM393M LM393 DIP8 IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;
Mã: LM393P_SOP8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Hãng sx: TI;
Hàng tương đương: LM393DR;

Tags: , , , ,