MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor;

Mã: MB3771_SOP8;

Hãng sx: FUJISU;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor;  Mã: MB3771_SOP8;  Hãng sx: FUJISU;  Kiểu chân: dán SOP-8;

Tên hàng: MB3771 SOP8 IC nguồn Power Supply Monitor;
Mã: MB3771_SOP8;
Hãng sx: FUJISU;
Kiểu chân: dán SOP-8;

Tags: , ,