MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs;

Mã: MC3487D;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC giao tiếp

Tên hàng: MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs;  Mã: MC3487D;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC giao tiếp

Tên hàng: MC3487 MC3487DRG4 MC3487D SOP16 IC giao tiếp RS422 Line Driver With Three-state Outputs;
Mã: MC3487D;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC giao tiếp

Tags: , , , ,