MCR100-8 Triac 1A 600V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MCR100-8 Triac 1A 600V;

Kiểu chân: dán SOP89;

Mã hàng: MCR100-8_SOT89

Tên hàng: MCR100-8 Triac 1A 600V;  Kiểu chân: dán SOP89;  Mã hàng: MCR100-8_SOT89

Tên hàng: MCR100-8 Triac 1A 600V;
Kiểu chân: dán SOP89;
Mã hàng: MCR100-8_SOT89

Tags: , ,