MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3021

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: FAIRCHILD;  Mã: MOC3021

Tên hàng: MOC3021 MOC3021 Photo-TRIAC;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: FAIRCHILD;
Mã: MOC3021

Tags: , , ,