NE555 NE555D NE555DR IC Timer

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NE555 NE555D NE555DR IC Timer

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: NE555 NE555D NE555DR IC Timer  Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: NE555 NE555D NE555DR IC Timer
Kiểu chân: dán SOP-8

Tags: , ,