NE556 NE556DR NE556DT IC chức năng timer

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: NE556 NE556DR NE556DT IC chức năng timer;

kiểu chân: dán SOP-14;

Tên hàng: NE556 NE556DR NE556DT IC chức năng timer;  kiểu chân: dán SOP-14;

Tên hàng: NE556 NE556DR NE556DT IC chức năng timer;
kiểu chân: dán SOP-14;

Tags: , , ,