NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps;

Mã: PS9713 ;

Hãng sx: NEC;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Tên hàng: NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps;  Mã: PS9713 ;  Hãng sx: NEC;  Kiểu chân: dán SOP-5;

Tên hàng: NEC 9713 PS9713 SOP5 Photo-tran optocoupler 1Mbps;
Mã: PS9713 ;
Hãng sx: NEC;
Kiểu chân: dán SOP-5;

Tags: , ,