NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm;

Mã: NTC10D-9

Tên hàng: NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm; Mã: NTC10D-9

Tên hàng: NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm;
Mã: NTC10D-9

Tags: ,