Trở nhiệt NTC

NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NTC 10D-9 Trở nhiệt NTC 10R 9mm;

Mã: NTC10D-9

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm; Mã: NTC5D-11

NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-11 Trở nhiệt NTC 5R 11mm;

Mã: NTC5D-11

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm; Mã: NTC5D-9

NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm;

Mã: NTC5D-9

Tên hàng: NTC 47D-15 Trở nhiệt NTC 47R 15mm; Mã: NTC47D-15

NTC 47D-15 Trở nhiệt NTC 47R 15mm

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NTC 47D-15 Trở nhiệt NTC 47R 15mm;

Mã: NTC47D-15

LÊN ĐẦU TRANG