NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm;

Mã: NTC5D-9

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm;  Mã: NTC5D-9

Tên hàng: NTC 5D-9 Trở nhiệt NTC 5R 9mm;
Mã: NTC5D-9

Tags: ,