OB2223AP OB2223 IC Nguồn

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: OB2223AP OB2223 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: OB2223AP OB2223 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: OB2223AP OB2223 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tags: , ,