PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler

Giá: 18,000 VNĐ

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler;

Mã: PC400;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler;  Mã: PC400;  Kiểu chân: dán SOP-5;  Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

Tên hàng: PC400 SOP5 Photo-Transistor opto photocoupler;
Mã: PC400;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Dùng cho: vật tư bến tần, vật tư servo

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG